Stadgar

Västsvenska Krocketfederationens stadgar

§ 1 – Västsvenska Krocketfederationen arbetar för krocketsportens utveckling och utbredning i västra Sverige. Ambitionen är att stärka banden mellan de anslutna klubbarna, samt verka för att rekrytera flera. Federationens verksamhet bedrivs på ideell basis, utan vinstintressen.

§ 2 – Federationens beslutande organ är årsmöten, medlemsmöten och styrelsemöten.
Under federationens årsmöten och medlemsmöten fattas beslut av ombuden för de klubbar som är medlemmar. Varje ansluten klubb har rätt att medverka med två ombud, vilka har en röst vardera. Vid lika röstetal har federationens ordförande utslagsröst.
Under federationens styrelsemöten fattas beslut av ordföranden och minst två andra ledamöter. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 3 – Vid tävlingar som federationen är med och arrangerar tillämpas de regelverk som Svenska Krocketförbundet rekommenderar.

§ 4 – Federationens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 

§ 5 – Medlem är den krocketklubb som erlägger beslutad årsavgift. 

§ 6 – Medlemsavgiften fastställs av årsmötet ett år i förväg. Medlem som underlåter att betala avgiften anses ha utträtt ur federationen. 

§ 7 – Federationens styrelse får utesluta klubbar om de ej följer vad stadgarna föreskriver, eller ej rättar sig efter beslut som fattats i vederbörlig ordning, eller motarbetat federationens intressen.
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas. Frågan får inte avgöras förrän avsedd klubb getts tillfälle att yttra sig, senast inom tre veckor efter det att beslut om uteslutning fattats.

§ 8 – Tiden för federationens årsmöte bör vara i början av varje år, gärna i januari. Kallelse till årsmötet, och till andra möten, utsändes till medlemmarna senast en vecka i förväg. 

§ 9 – Federationens styrelse består av fem ledamöter och samtliga väljs vid årsmötet för en tid av två år, men inte samtidigt. Ena året väljs ordförande, sekreterare och kassör på två år, året därpå väljs övriga ledamöter på två år. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har federationens ordförande utslagsröst.

§ 10 – Federationens firma tecknas av upp till två personer, vilka styrelsen utser inom sig. 

§ 11 – Årsmötet utser för två år i sänder revisor att granska styrelsens förvaltning.

§ 12 – Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Upprop i syfte att kontrollera hur många ombud som är på plats. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal som är närvarande.
5. Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
8. Val av revisor.
9. Utseende av valberedare.
10. Fastställande av årsavgift.
11. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
12. Övriga frågor. 

§ 13 – Beslut om federationens upplösning fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte, med minst tre månaders mellanrum. Alla andra ärenden avgörs i omröstningar med enkel majoritet.

§ 14 – Upplöses federationen skall tillgångarna, sedan skulderna gäldats, användas till fromma för krocketsporten på det sätt som styrelsen finner bäst 

§ 15 – Beslut om ändring av dessa stadgar, fattas på samma sätt som det stadgas om i § 13 angående federationens upplösning.

Uppdaterad 2020-12-16